ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ހުޅުމާލެ މަސްވެރިންގެ މައިޒާން ރަސްމީގޮތުން ހުޅުވައިދެއްވުން

6 ފެބުރުވަރީ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހުޅުމާލެ މަސްވެރިންގެ މައިޒާން ރަސްމީގޮތުން ހުޅުވައިދެއްވައިފި
6 ފެބުރުވަރީ 2022, ޚަބަރު
The Vice President opens the Hulhumalé Fishermen’s Park
06 February 2022, Press Release