ފޮޓޯ އަލްބަމް

'ބަރމިންގހަމް 2022 - ކްއީންސް ބެޓްން' އަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން މަރުޚަބާ ކިޔުން

29 ޑިސެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

'ބަރމިންގހަމް 2022- ކްއީންސް ބެޓްން' އަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ރަސްމީކޮށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފި
29 ޑިސެންބަރު 2021, ޚަބަރު
Maldives welcomes the "Birmingham 2022 - Queen’s Baton"
29 December 2021, Press Release