ފޮޓޯ އަލްބަމް

މޯލްޑިވިއަން އޭވިއޭޝަން އެކެޑަމީ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

28 ޑިސެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއާއި އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ފުޅާވެގެންދާއިރު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާޢަތުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
28 ޑިސެންބަރު 2021, ޚަބަރު
Economic growth is synonymous with increasing capacity building, says the Vice President
28 December 2021, Press Release