ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޔޫ.އޭ.އީއަށް ފުރާވަޑައިގަތުން

2 ޑިސެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President departs for the United Arab Emirates to attend the IOC 2021
02 December 2021, Press Release
ފަސްވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސްއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
2 ޑިސެންބަރު 2021, ޚަބަރު