Photo Album

Vice President departs on official visit to UAE

02 December 2021

Related Articles

Vice President departs for the United Arab Emirates to attend the IOC 2021
02 December 2021, Press Release
ފަސްވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސްއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
2 ޑިސެންބަރު 2021, ޚަބަރު