ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އައިޖީއެމްއެޗް ގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

23 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަންޖެހުމާއި، ރަށްރަށުން މާލެގެންނަންޖެހުން މަދުކުރުމަށް އަދިވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
23 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
Vice President urges more efforts to develop decentralised healthcare to mitigate need to travel for medical services
23 August 2021, Press Release