ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ގާދިއްފުށްޓަށް ވަޑައިގަތުން

19 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ގާދިއްފުށީ ކައުންސިިލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: އެންމެން ގުޅިގެން ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވި
19 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު