Photo Album

President visits Gaadhiffushi Island

19 August 2021

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ގާދިއްފުށީ ކައުންސިިލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: އެންމެން ގުޅިގެން ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވި
19 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު