ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދެކުނު ކޮރެއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު ފަތްކޮޅު އެރުއްވުން

15 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

New South Korean Ambassador presents credentials to the President
15 August 2021, Press Release
ދެކުނު ކޮރެއާގެ އައު ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
15 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު