ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޖަރުމަނު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅުއެރުވުން

8 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

New German Ambassador Presents Credentials to the President
08 August 2021, Press Release
ޖަރުމަނުގެ އައު ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
8 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު