Photo Album

New German Ambassador presents Credentials to the President

08 August 2021

Related Articles

New German Ambassador Presents Credentials to the President
08 August 2021, Press Release
ޖަރުމަނުގެ އައު ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
8 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު