ފޮޓޯ އަލްބަމް

މިޞްރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމްގެ ޒިޔާރާތެއް ކުރެއްވުން

19 ޖަނަވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިޞްރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
19 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު
Egyptian Ambassador pays a courtesy call on the President
19 January 2020, Press Release