ފޮޓޯ އަލްބަމް

ހިލޭ ކަކުލުހުޅު ބަދަލުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އައިޖީއެމްއެޗްގައި 100 ވަނަ ސާޖަރީ ހެދި ފަރާތުގެ ހާލު ނައިބުރައީސް ބައްލަވާލެއްވުން

3 ނޮވެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހިލޭ ކަކުލު ހުޅު ބަދަލުކުރި 100ވަނަ ބަލިމީހާގެ ގާތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ހާލު ބައްލަވާލައްވައިފި
3 ނޮވެންބަރު 2019, ޚަބަރު
Vice President visits 100th patient to undergo total knee replacement surgery at IGMH
03 November 2019, Press Release