Photo Album

Vice President visits 100th patient to undergo total knee replacement surgery at IGMH

03 November 2019

Related Articles

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހިލޭ ކަކުލު ހުޅު ބަދަލުކުރި 100ވަނަ ބަލިމީހާގެ ގާތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ހާލު ބައްލަވާލައްވައިފި
3 ނޮވެންބަރު 2019, ޚަބަރު
Vice President visits 100th patient to undergo total knee replacement surgery at IGMH
03 November 2019, Press Release