ފޮޓޯ އަލްބަމް

އައި.އެލް.އޯ.ގެ ކަންޓްރީ ޑިރެކްޓަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

19 މޭ 2013

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އައި.އެލް.އޯ.ގެ ކަންޓްރީ ޑިރެކްޓަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
19 މޭ 2013, ޚަބަރު
ILO Country Director pays courtesy call on President Waheed
19 May 2013, Press Release