ފޮޓޯ އަލްބަމް

ނައިބު ރައީސް، މިއަހަރުގެ "އަރތް އަވަރ" އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުން

23 މާރިޗު 2013

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަރތް އަވަރ ފާހަގަކުރުމަކީ، ދެން އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަކަތަ ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
23 މާރިޗު 2013, ޚަބަރު
“Celebrating Earth Hour is a step taken to Preserve Energy for our Future Generations” – Vice President
23 March 2013, Press Release