ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޤަޠަރުގެ އަމީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

18 މާރިޗު 2013

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޤަޠަރުގެ އަމީރު ރާއްޖެއަށް ވެދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެއްބާރުލެއްވުމާއި އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤަޠަރުގެ އަމީރަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވައިފި
18 މާރިޗު 2013, ޚަބަރު
President Waheed meets Emir of Qatar
18 March 2013, Press Release