ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ރިސަރޗް ސެންޓަރ އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުން

13 މާރިޗު 2013

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރިސަރޗް ފެލޯޝިޕެއް ޤާއިމު ކުރައްވަން ގަސްދު ކުރައްވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
13 މާރިޗު 2013, ޚަބަރު
Presidential Research Fellowship to be introduced at the Maldives National University
14 March 2013, Press Release