ފޮޓޯ އަލްބަމް

-ެ ޤައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

11 މާރިޗު 2013

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އޭ.ސީ.ސީ ޓުވެންޓީޓުވެންޓީ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައި، ޓީމަށް ހިތްވަރު ދެއްވައިފި
11 މާރިޗު 2013, ޚަބަރު
President meets National Cricket team
11 March 2013, Press Release