ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޕާކިސްތާނުގެ އާސަފީރު ފަތްކޮޅު އެރުވުން

11 މާރިޗު 2013

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
11 މާރިޗު 2013, ޚަބަރު
New Pakistani High Commissioner Presents Credentials to the President
11 March 2013, Press Release