ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

7 މާރިޗު 2013

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލަށް މިއަދު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެ ސްކޫލުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފި
7 މާރިޗު 2013, ޚަބަރު
President visits Imaduddin School
07 March 2013, Press Release