ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިވެހިބަހަށްޓަކައި އަޑު އުފުލުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޚާއްޞަ ހަވީރު

24 ފެބުރުވަރީ 2013

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިވެހިބަހަށް އޮތް ލޯބި އިތުރުކޮށް، އެންމެންނަކީވެސް ބަހަށް އިޙްތިރާމްކުރާ އަދި ރީތި ދިވެހިބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ ބަޔަކަށް ހެއްދެވުމަށްޓަކައި ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށްޓަވައި ދެއްވުމަށް ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
24 ފެބުރުވަރީ 2013, ޚަބަރު
President calls for special programmes to foster respect and love for Dhivehi Language
24 February 2013, Press Release