ފޮޓޯ އަލްބަމް

ނޯވޭ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅުއެރުވުން

20 ފެބުރުވަރީ 2013

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ނޯވޭ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
20 ފެބުރުވަރީ 2013, ޚަބަރު
New Norwegian Ambassador Presents Credentials to the President
20 February 2013, Press Release