Photo Album

New Norwegian Ambsaddor Presents Credentials

20 February 2013

Related Articles

ނޯވޭ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
20 ފެބުރުވަރީ 2013, ޚަބަރު
New Norwegian Ambassador Presents Credentials to the President
20 February 2013, Press Release