ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، ފަރަންސޭސިވިލާތުގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ އޮނަރަރީ ކޮންސަލް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

18 ފެބުރުވަރީ 2013

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، ފަރަންސޭސިވިލާތުގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ އޮނަރަރީ ކޮންސަލް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
18 ފެބުރުވަރީ 2013, ޚަބަރު
Honorary Consul of the Maldives in France Calls on the President
18 February 2013, Press Release