ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

10 ފެބުރުވަރީ 2013

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ލިބިދިނުމުގަޔާއި، ޑިމޮކްރެޓިކް ޙައްޤުތައް ޤާއިމް ކުރުމުގައި، ސަރުކާރުތައް ގުޅިގެން ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އޯ.އައި.ސީ ސަމިޓްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
10 ފެބުރުވަރީ 2013, ޚަބަރު
President Returns to Male’
10 February 2013, Press Release