ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޖަރުމަނުގެ އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން

10 އޮކްޓޫބަރު 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޖަރުމަންވިލާތުގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
10 އޮކްޓޫބަރު 2012, ޚަބަރު
New German Ambassador presents credentials to the President
10 October 2012, Press Release