ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދާބެހޭ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމީ އިޙްތިފާލު

19 ޖުލައި 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ބަރަކާތްތެރި މައްސަރުގެ ހެވާއި ދަރުމައާއި ޘަވާބު ލިބިގަނެ، އަޅުކަންތައް އިތުރުކޮށް، މި މައްސަރުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފުމަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި. ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ފެށުމުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށާއި، އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމީ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ވެރިންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
19 ޖުލައި 2012, ޚަބަރު
President Calls On All Maldivian People to observe the Holy Month of Ramadan with earnest piety and spiritual devotion
19 July 2012, Press Release