ފޮޓޯ އަލްބަމް

ފަލަސްޠީނުގެ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

18 ޖުލައި 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ފަލަސްޠީނުގެ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
18 ޖުލައި 2012, ޚަބަރު
Palestinian Ambassador pays courtesy call on President Waheed
18 July 2012, Press Release