ފޮޓޯ އަލްބަމް

ތުރުކްމެނިސްތާނުގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

16 ޖުލައި 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ތުރުކްމެނިސްތާނުގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
16 ޖުލައި 2012, ޚަބަރު
Turkmen delegation visit the President
16 July 2012, Press Release