ފޮޓޯ އަލްބަމް

އެމެރިކާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

11 ޖުލައި 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އެމެރިކާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
11 ޖުލައި 2012, ޚަބަރު
US Ambassador pays Farewell call on President Waheed
11 July 2012, Press Release