ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑަށް 50 އަހަރު ފުރޭ ރަންޔޫބީލު ޙަރަކާތްތައް ފައްޓަވައިދެއްވުން

9 ޖުލައި 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑަށް 50 އަހަރު ފުރޭ ރަންޔޫބީލު ޙަރަކާތްތައް ނައިބު ރައީސް މިއަދު ފަށްޓަވައި ދެއްވައިފި
9 ޖުލައި 2012, ޚަބަރު
Vice President inaugurates VOM Golden Jubilee events
09 July 2012, Press Release