ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޖަރުމަން ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

4 ޖުލައި 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޖަރުމަން ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
4 ޖުލައި 2012, ޚަބަރު
German Ambassador pays farewell call on President Waheed
04 July 2012, Press Release