ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސްވިޑްން ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

20 މޭ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސްވިޑްން ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
20 މޭ 2012, ޚަބަރު
Swedish Ambassador pays farewell call on President Waheed
20 May 2012, Press Release