ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިޔާގެ ރައީސާއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

12 މޭ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާގެ ރައީސާއާ މިއަދު ހަވީރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
12 މޭ 2012, ޚަބަރު
President Waheed and First Lady meet Indian President
12 May 2012, Press Release