ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

12 މޭ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
12 މޭ 2012, ޚަބަރު
President Waheed meets Indian Prime Minister
12 May 2012, Press Release