ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

3 މޭ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައި އެއްވެސް މީޑިއާއެއް މިއަދު ނެތް ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަންވެސް އޮތީ އޮންނާނެ އެންމެ ފުޅާމިނަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 މޭ 2012, ޚަބަރު
“The Government does not control the Media anymore” - President Waheed
03 May 2012, Press Release