ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އޮނަރަރީ ކޮންސުލްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

11 އޭޕްރިލް 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ އޮނަރަރީ ކޮންސަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
11 އޭޕްރިލް 2012, ޚަބަރު
Honorary Consul of Maldives to Germany calls on the President
11 April 2012, Press Release