ފޮޓޯ އަލްބަމް

މެލޭޝިޔާގެ ޓޫރިޒަމްގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ވަފްދަކާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

9 އޭޕްރިލް 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މެލޭޝިޔާގެ ޓޫރިޒަމްގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ވަފްދަކާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
9 އޭޕްރިލް 2012, ޚަބަރު
President meets high-level delegation representing Malaysian tourism industry
09 April 2012, Press Release