ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާ

23 ފެބުރުވަރީ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިސްލާމްދީނަކީ ތަރައްޤީއަށް ހުރަސްއަޅާ ދީނެއް ނޫން ކަމަށާއި، އިސްލާމްދީނަކީ ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބަށް ދަޢުވަތުދޭ، އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ހޯދުންތަކަށް ޖާގަދީފައިވާ ދީނެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
23 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު
Islam is a religion of progress and civilisation: President Waheed
23 February 2012, Press Release