ފޮޓޯ އަލްބަމް

ނެދަރލެންޑްސްގެ އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން

6 ފެބުރުވަރީ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ނެދަރލެންޑްސް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
6 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު
New Dutch Ambassador Presents Credentials to the President
06 February 2012, Press Release