ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ސްރީލަންކާގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

31 ޖުލައި 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ނައިބު ރައީސް، ސްރީލަންކާގެ ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
31 ޖުލައި 2011, ޚަބަރު
Sri Lankan Deputy Minister of External Affairs Pays a Courtesy Call on the Vice President
31 July 2011, Press Release