ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އ.ދ.ން އިރާނަށް ކަނޑައެޅުއްވި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޚާއްޞަ ރެޕަޓުއަރއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

31 ޖުލައި 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އ.ދ.ން އިރާނަށް ކަނޑައެޅުއްވި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޚާއްޞަ ރެޕަޓުއަރ ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޝަހީދާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
31 ޖުލައި 2011, ޚަބަރު
President Nasheed Meets UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Iran
31 July 2011, Press Release