ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކްލިކް ކޮލެޖްގެ އިނާމު ދިނުނުމުގެ ޙަފްލާ 2011

14 އޭޕްރިލް 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ކޮލެޖްތަކުން އަދާކުރާ ދައުރަކީ، ރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
15 އޭޕްރިލް 2011, ޚަބަރު
Private Colleges, a Vital Part of Higher Education System – Vice President
15 April 2011, Press Release