ފޮޓޯ އަލްބަމް

ނެޝަނަލް ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ކޮމިޓީން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

13 އޭޕްރިލް 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ނެޝަނަލް ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ކޮމިޓީން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
13 އޭޕްރިލް 2011, ޚަބަރު
National Crime Prevention Committee Meets Civil Service Commission
13 April 2011, Press Release