ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މ. ދިއްގަރު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

6 މާރިޗު 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިއްގަރުގައި 75 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
6 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
President announces commencement of seventy-five housing units in Dhiggaru this year
06 March 2024, Press Release