ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ. ބިލެއްފަހި ކައުންސިލާ އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

27 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ. ބިލެތްފަހި ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ސަރުކާރުން ބިލެތްފައްސަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތްކަމުގައި ކައުންސިލުން ވިދާޅުވި
27 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President meets with the Sh. Bilehfahi Island Council and WDC members: Council members express confidence in the Administration's commitment to developing the island
27 February 2024, Press Release