Photo Album

The President meets with the Sh. Bilehfahi Island Council and WDC members

27 February 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ. ބިލެތްފަހި ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ސަރުކާރުން ބިލެތްފައްސަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތްކަމުގައި ކައުންސިލުން ވިދާޅުވި
27 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President meets with the Sh. Bilehfahi Island Council and WDC members: Council members express confidence in the Administration's commitment to developing the island
27 February 2024, Press Release