ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންނާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

20 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން އެންމެ އިސްކަންދޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ބަނދަރުގެ ދަތިކަމާއި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކުރެއްވި
20 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President meets members of GDh. Faresmaathoda Council and WDC: Council members share concerns about the shortage of available port space and housing as their top priority
20 February 2024, Press Release