Photo Album

The President meets with GDh. Faresmaathodaa Council members and WDC

20 February 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން އެންމެ އިސްކަންދޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ބަނދަރުގެ ދަތިކަމާއި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކުރެއްވި
20 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President meets members of GDh. Faresmaathoda Council and WDC: Council members share concerns about the shortage of available port space and housing as their top priority
20 February 2024, Press Release